Door op "Accepteren" te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om sitenavigatie te verbeteren, sitegebruik te analyseren en te helpen bij onze marketinginspanningen.
terug naar overzicht

Transmissie & Distributiesystemen

De activiteiten van Fedet T&D hebben direct betrekking op het beter benutten van het huidige elektriciteitsnetwerk en zoekt daarin een actieve samenwerking met netbeheerders. Het haalbaar en betaalbaar uitbreiden van het elektriciteitsnetwerk in Nederland is een gezamenlijk opdracht van beleidsmakers, Fedet T&D én de netbeheerders.

Programma’s & Projecten

T&D Europe

Fedet T&D is aangesloten bij de Europese koepel T&D Europe. Zo kunnen topics vanuit de Europese Commissie naar Nederland en vice versa worden vertaald.

Shore Side Electricity (SSE) | Walstroom

Generatoren van schepen die zijn aangemeerd in havens zorgen voor vervuilende uitstoot en overlast door geluid en trilling. Juist omdat havens veelal in stedelijk gebied liggen is de overlast en gezondheidsschade groot. Door schepen via walstroomtechnologie (ook wel Shore-to-Ship Electricity genoemd) te voorzien van elektriciteit kan significante gezondheid- en milieuwinst worden behaald. Fedet pleit dan ook voor grootschalige toepassing.

Doel programmalijn walstroom: Het promoten van de toepassing van walstroomtechnologie in havens zodat generatoren uit kunnen en luchtvervuiling, geluidsoverlast en trilling wordt voorkomen

Hoe willen we dit bereiken?

Walstroomtechnologie is opgenomen in de Richtlijn 2014/84/EU betreffende uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen. Hierin wordt walstroomtechnologie expliciet aangeduid als kansrijke manier om milieueffecten van zee- en binnenschepen te verminderen. Het is vervolgens aan de lidstaten om implementatiebeleid te ontwikkelen.

Spraakmakende voorbeeldprojecten zijn er. Toch blijft vooralsnog grootschalige uitrol van walstroomtechnologie in de maritieme sector uit. De partij die momenteel moet investeren in walstroomaansluitingen, is niet dezelfde partij die het meest profiteert van de reductie in emissie en overlast. Daarom zoekt de Fedet samenwerking met diverse publieke en private partners om walstroomtechnologie te doen slagen.

Circulaire Economie

In de programmalijn circular economy is een onderzoek in ontwikkeling naar de circulaire eigenschappen van T&D equipment met een lange levensduur. Hierin wordt onder andere gekeken naar circulaire aanbestedingseisen, het vastleggen en opslaan van materiaalgegevens en een pilot project over circulair aanbesteden. Ook het SF6 dossier valt in deze programmalijn.

Future Distribution Grids

Digitalisering, decentrale opwek, flexibilisering en verregaande elektrificatie van het energiesysteem hebben invloed op de inrichting van het energiesysteem, en daarom op de business modellen van de Fedet T&D-leden. In de programmalijn Future Distribution Grids beschrijft Fedet T&D de toekomstige ontwikkelingen van het net.

De energietransitie zorgt voor drie grote trends die veel invloed hebben op de toekomstige inrichting van het net. Dat zijn:

 • Decentralisatie
  opwek van elektriciteit verplaatst zich van enkele grote elektriciteitscentrales naar lokale opwek, bijvoorbeeld met zonnepanelen op huizen, kantoren en scholen
 • Decarbonisatie
  in het klimaatakkoord wordt afgesproken dat de CO2-uitstoot van de elektriciteitsproductie met 20,2 Mton moet worden terugdrongen in 2030. Zon en wind zijn belangrijke toekomstige bronnen van elektriciteit, maar deze bronnen bieden geen stabiel aanbod. De zon schijnt immers niet altijd  en de wind waait niet altijd even hard. Het elektriciteitsnet van de toekomst moet flexibel kunnen omgaan met vraag en aanbod van elektriciteit
 • Digitalisering
  om alle stromen van elektriciteit in deze nieuwe wereld in goede banen te leiden is het noodzakelijk dat we meer inzicht krijgen in het elektriciteitsnet. In het net van de toekomst meten sensoren de stromen van elektriciteit en wordt met behulp van deze sensordata het net gecontroleerd, gestuurd en onderhouden.

Fedet T&D zet zich in voor:

 • Een onafhankelijke IQ-test voor het elektriciteitsnetwerk die de slimheid van het net aangeeft.
 • Duidelijke afspraken over het eigendom en gebruik van big data en de rollen van consumenten, net- of databeheerders.
 • Meer regelvrije of regelluwe zones waarin microgrids ontwikkelt, getest en verbeterd kunnen worden.

Connectie met Dutch Power

In 2015 is Fedet de samenwerking aangegaan met Stichting Dutch Power. Dutch Power werkt met enthousiasme aan het bevorderen en promoten van het energietechniekvak, het bieden van een platform voor discussie en kennisuitwisseling en het simuleren van innovatie door partijen met elkaar te verbinden.

Events met Dutch Power

Een van de manieren om dit te bereiken is het organiseren met inhoudelijke events. Zo organiseerde Fedet samen met Dutch Power het event ‘Impact?!’, waar werd ingegaan op de impact van Europees beleid op de Nederlandse energie-infra sector.

Ook is er een internationaal event georganiseerd over de invloed van Europees beleid op het gebied van circulaire economie op de energie-infra sector.

Het haalbaar en betaalbaar uitbreiden van het elektriciteitsnetwerk in Nederland is een gezamenlijk opdracht van beleidsmakers, Fedet T&D én de netbeheerders.

Leden van

Transmissie & Distributiesystemen

powered by

De drijvende kracht binnen de sectie zijn uiteraard de leden die in Nederland actief zijn. De T&D activiteiten hebben direct betrekking op het beter benutten van het huidige elektriciteitsnetwerk en zoeken daarin een actieve samenwerking met netbeheerders.

Deze ledenkring dekt een groot deel van de markt en kan aan de hand van de toekomstige ontwikkeling van vraag/aanbod uit de markt worden uitgebreid met nieuwe lid bedrijven en/of zelfstandige brancheverenigingen.

ook lid worden?

Word ook lid van

Inmiddels vertegenwoordigt Fedet ruim 160 bedrijven in de elektrotechnische sector.
word lid!
Dankzij de betrokkenheid en inbreng van onze leden kunnen wij de beleidsmakers inzicht bieden in de praktijk, krachtig en eenduidig kennis delen en bruikbare, feitelijke informatie en boodschappen overbrengen aan beleidsmakers, onderwijs en overige stakeholders.

De leden binnen de secties en werkgroepen van Fedet bepalen in hoge mate het beleid van Fedet.
BEKIJK ALLE LEDEN

Nieuwsbrief