Door op "Accepteren" te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om sitenavigatie te verbeteren, sitegebruik te analyseren en te helpen bij onze marketinginspanningen.

Disclaimer

Op deze site van de Federatie Elektrotechniek (Fedet) zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. Fedet heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze site en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Fedet staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Fedet aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Fedet wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. Fedet garandeert evenmin dat de Fedet sites foutloos of ononderbroken functioneren.

Op de Fedet site wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door Fedet niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Fedet wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor eigen rekening en risico.

Fedet, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot op de Fedet site gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de Fedet site. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fedet, de inhoud van de Fedet site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen.

De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid strekken mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Fedet. Op de Fedet site en op deze Voorwaarden & Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

© Copyright Federatie Elektrotechniek

Foto’s op deze site:© Fedet, tenzij expliciet anders aangegeven “Op de foto’s rusten auteursrechten. Deze mogen daarom niet worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming van de auteur”.

Contact over de website: info@fedet.nl

Word ook lid van

Inmiddels vertegenwoordigt Fedet ruim 160 bedrijven in de elektrotechnische sector.
word lid!
Dankzij de betrokkenheid en inbreng van onze leden kunnen wij de beleidsmakers inzicht bieden in de praktijk, krachtig en eenduidig kennis delen en bruikbare, feitelijke informatie en boodschappen overbrengen aan beleidsmakers, onderwijs en overige stakeholders.

De leden binnen de secties en werkgroepen van Fedet bepalen in hoge mate het beleid van Fedet.
BEKIJK ALLE LEDEN

Nieuwsbrief