Door op "Accepteren" te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om sitenavigatie te verbeteren, sitegebruik te analyseren en te helpen bij onze marketinginspanningen.

Het hart van de energietransitie

Fedet is dé belangenbehartiger van en voor ondernemers in de elektrotechnische en installatietechnische sector. Wij bundelen de belangen en inzichten van onze leden, actief in de Industrie, Bouw en Infra & Energie en zijn daarmee gesprekspartner voor politiek en beleidsmakers.
meer over fedet

Secties van Fedet

De sectoren van Fedet

Fedet werkt voor drie marktsectoren: industrie, gebouwde omgeving en energie-infrastructuur. Binnen ieder van deze sectoren brengen wij onze focusgebieden onder de aandacht van onze leden.

fedet in de industrie

De industrie sector staat bekend om haar rauwe business. Binnen deze sector, waar grondstoffen worden verwerkt tot deel- of eindproducten, vallen grote energieverbruikers maar ook kleine(re) bedrijven. Ieder van hen speelt met de uitdaging afscheid te moeten nemen van fossiele brandstoffen. Het elektrificeren van fabrieken, ondernemingen en productieprocessen vraagt om een forse investering. Tegelijkertijd komen hier veel vragen bij kijken. Welke oplossingen zijn er mogelijk? Hoe ga je om met slim energiemanagement? Wat kun je doen met overcapaciteit en energieopslag?
lees verder
industrie
gebouwde omgeving
energie-infrastructuur

fedet in de gebouwde omgeving

De totale bouwsector betreft zo’n 10 procent van de Nederlandse economie. Fedet richt zich hierin op alle partijen die rondom gebouwen, infrastructuur en steden spelen. Onze leden staan voor de uitdaging om op zeer korte termijn veel nieuwbouw te realiseren, terwijl de enorme renovatie opgave op ieders bureau ligt. CO2 reductie en slim omgaan met energie zijn thema’s waar wij ons binnen deze sector op richten. Hoe haal je het optimale uit een gebouw? Wat zijn de opties om het energierendement te verhogen? En hoe behoud je een zo laag mogelijk energieverbruik, zonder verlies van comfort?
lees verder
industrie
gebouwde omgeving
energie-infrastructuur

fedet in de energie-infrastructuur

In de energie sector is het verlagen van de CO2-uitstoot prioriteit nummer één. Onder energie-infrastructuur vallen voor Fedet alle bedrijven die actief zijn rondom hoog-, midden-, laag- en gelijkspanning en/of batterijen. Al deze partijen brengen wij samen door als branche zijnde twee keer per jaar een evenement en meerdere campagnes te organiseren. Vanuit overleg organen wordt bovendien gewerkt aan technologische ontwikkeling en worden klant en fabrikant samengebracht om met elkaar te discussiëren over mogelijke oplossingen.
lees verder
industrie
gebouwde omgeving
energie-infrastructuur

Word ook lid van

Inmiddels vertegenwoordigt Fedet ruim 160 bedrijven in de elektrotechnische sector.
word lid!
Dankzij de betrokkenheid en inbreng van onze leden kunnen wij de beleidsmakers inzicht bieden in de praktijk, krachtig en eenduidig kennis delen en bruikbare, feitelijke informatie en boodschappen overbrengen aan beleidsmakers, onderwijs en overige stakeholders.

De leden binnen de secties en werkgroepen van Fedet bepalen in hoge mate het beleid van Fedet.
BEKIJK ALLE LEDEN

Nieuwsbrief

Energietransitie-infrastructuur

De belasting van het Nederlandse energienet is groter dan de mogelijkheden die het biedt. Ook het energieaanbod en toekomstige benodigde verbruik is niet meer met elkaar in balans, laat staan dat er een mogelijkheid bestaat tot groei. Fedet helpt haar leden om een duidelijk en solide plan te vormen richting de Nederlandse overheid en netbeheerders.
lees verder

Digitalisering

Digitalisering vraagt om samenwerking. Tussen systemen, ketens, gegevens, maar bovenal met elkaar. Van energielabel tot prestatieladder. Daar waar data verzameld wordt, is uniforme vastlegging een belangrijke pijler. Fedet faciliteert en initieert gesprekken om met elkaar tot standaarden te komen.
lees verder

Circulariteit

Grondstoffen zijn niet oneindig, duurzame energiebronnen des te populair. De energietransitie laat bedrijven en ondernemers anders met elektriciteit, materiaal en energie(bronnen) omgaan. Circulariteit is daardoor geen modewoord meer, maar een harde eis. Fedet draagt bij aan de overgang naar een circulaire economie door op Europees niveau actief te participeren in beleidsvraagstukken.
lees verder

Veiligheid en handhaving

Slimme en duurzame technieken in gebouwen en installaties wordt groter en complexer. Handhaving van wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieubescherming is daarom van groot belang. Fedet focust op de veiligheid van de producten van onze leden. Wij dragen zorg voor en handhaven de juiste kwaliteit van producten die in onze sectoren worden gebruikt.
lees verder

Onderwijs en Arbeidsmarkt

Slimme handen zijn voor onze sectoren, waarin techniek en vakbekwaamheid vooropstaan, van levensbelang. Om te komen tot een flexibel en vraaggericht opleidingssysteem, dienen het bedrijfsleven, beroepsonderwijs en overheid nauw samen te werken. Fedet stelt bestaand lesmateriaal beschikbaar en werkt nauw samen met leden en werkgeversorganisaties om techniekonderwijs verder te concretiseren.
lees verder

Lobby en belangenbehartiging

De energietransitie vraagt om kennis van vele, diverse partijen. Fedet verbindt al deze partijen met elkaar en borgt een onderlinge nauwe samenwerking.
lees verder