Wijzigingen Bouwbesluit en NEN 8012

De prestatie-eisen met betrekking tot het brand- en rookgedrag van kabels worden per 1 juli 2020 in het Bouwbesluit 2012 geïmplementeerd. Dan zullen voor kabels en leidingen de minimale wettelijke eisen voor de hoofdklassen Dca, Cca en B2ca en de aanvullende classificatie voor rook s1 of s2 middels het Bouwbesluit zijn bepaald.

In het voorliggende wijzigingsvoorstel wordt uitgegaan van bestaande classificatiecriteria voor andere bouwmaterialen. Aanvullende klassen voor zuurgraad van de rookgassen en vallende brandende druppels worden nog niet meegenomen in deze Bouwbesluit implementatie. Fedet heeft hierover eerder haar teleurstelling geuit en blijft van mening dat gezien de aard van het product kabel, alsmede het feit dat kabels en leidingen ruimtes en verdiepingen in een gebouw met elkaar verbinden, aanvullende criteria zoals zuurgraad van (giftige) rookgassen en brandende vallende deeltjes essentieel zijn voor de juiste kabelkeuze. Met het oog op de veiligheid en met name het beperken van gevolgschade van brand en rook.

Ook na de wijziging per 1 juli beperkt het Bouwbesluit zich qua classificatie van brandveiligheid uitsluitend tot het voorkomen van slachtoffers (gewonden en doden) en uitbreiding van brand naar andere percelen. Het behouden van een bouwwerk en het voorkomen van schade – aan milieu, monumenten of maatschappelijke voorzieningen of belangen – zijn geen doelstelling van het Bouwbesluit.

Omdat bedrijfseconomische en maatschappelijke gevolgschade ook belangrijk zijn is Fedet tevreden dat de gereviseerde NEN 8012 (NEN 8012:2020) aansluit bij het Bouwbesluit per 1 juli en de juiste keuze voor kabels en leidingen blijft voorschrijven. Zij biedt de sector en de gehele keten daarmee aansluitend op het Bouwbesluit helderheid wat betreft de leidingskeuze ter voorkoming van slachtoffers en uitbreiding van brand naar andere percelen, maar aanvullend op het Bouwbesluit ook met het oog op het beperken van gevolgschade door brand en rook.

Wij informeren jou met dit bericht over de wettelijke basis en het tijdspad van de aankomende wijzigingen. Zoals gebruikelijk met normwijzigingen zal er een overgangsperiode zijn tussen de huidige situatie met NEN 8012:2015 en Bouwbesluit 2012 vanaf 1 juli tot publicatie van de NEN 8012:2020. Om deze reden is voor de korte situatie een tijdelijk wijzigingsblad bij de NEN 8012:2015 voorzien.

Projecten waarvan de omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) voor 1 juli 2020 is aangevraagd, volgen ook na deze datum nog het huidige Bouwbesluit en NEN 8012:2015

Toevoeging t.b.v. Bouwbesluit per 1 juli 2020 en wijzigingen NEN 8012

NEC 64 bereidt een revisie voor van de norm ‘NEN8012, Keuze van het leidingtype met als doel het beperken van schade als gevolg van brand van en via elektrische leidingen met inbegrip van glasvezelleidingen’ voor.

Op dit moment ligt de laatste versie NEN8012:2020 bij NEC64 ter commentaar voor en worden de laatste punten binnen een zo breed mogelijke groep belanghebbenden aangescherpt. De voorgenomen revisie heeft twee hoofddoelen:

 • Een volledige aansluiting bij het Bouwbesluit vanaf 1 juli 2020
 • Een vereenvoudiging van het keuzemodel.

De voorgenomen aansluiting bij het Bouwbesluit per 1 juli 2020 betreft zowel elementen van de bestaande Bouwbesluit, zoals indeling naar gebruiksfunctie en vluchtwegen, maar zal ook volledig in lijn zijn met de nieuwe minimale eisen voor brandklassen en rookclassificatie. Er is een aantal specifieke situaties waar de brandeisen voor kabels volgens het gewijzigde Bouwbesluit hoger zal zijn dan die beschreven in de NEN 8012:2015. De belangrijkste hiervan betreffen verhoogde eisen voor rookontwikkeling van s3 naar s2 voor een deel van de gebruiksfuncties, waarover u eerder geïnformeerd bent.

De NEN 8012:2020 wordt ingedeeld in drie delen:

 • Deel 1 betreft algemene zaken als toepassingsgebied, normatieve verwijzingen, termen en definities en de classificatie van brand- en aanvullende eigenschappen
 • Deel 2 betreft de wettelijke eisen zoals deze in het Bouwbesluit zullen worden opgenomen
 • Deel 3 betreft aanvullende privaatrechtelijke eisen die toegepast kunnen worden in situatie met verhoogde kans op gevolgschade

Om het keuzemodel te vereenvoudigen is ervoor gekozen de brandclassificatie in tabelvorm te presenteren. De classificatie zal, zoals in het Bouwbesluit, per gebruiksfunctie worden gedaan aan de hand van de onderverdelingen naar extra beschermde vluchtweg, beschermde vluchtweg of een overige ruimte en of de kabel geïnstalleerd wordt grenzend aan de binnenlucht of grenzend aan de buitenlucht. Het gebruik van stroomdiagrammen en de risicograaf komen te vervallen. Tevens is de NEN 8012:2020 uitgebreid met gebruiksfuncties uit het Bouwbesluit die niet in de NEN 8012:2015 zijn opgenomen. Voorbeelden hiervan zijn kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar, gezondheidsfuncties anders dan met bedgebied en lichte industrie voor bedrijfsmatig houden van dieren.

Borgen veiligheidsniveau en juridisch kader in overgangsperiode

De NEN 8012:2020 zal niet gepubliceerd kunnen worden voor 1 juli, het moment van wijzigen van het Bouwbesluit. Vanwege de doorlooptijd van een normwijziging zal daarom een overgangsperiode zijn tussen 1 juli en het publiceren van NEN 8012:2020. Hierdoor zullen zich gedurende dit jaar drie verschillende situaties voordoen.

 1. Voor de huidige situatie tot 1 juli (Bouwbesluit 2012 en NEN 8012:2015) is en blijft de NEN 8012:2015 van kracht. Het huidige Bouwbesluit stelt geen specifieke eisen aan kabels.
  Ook projecten waarvan de omgevingsvergunning voor 1 juli 2020 zijn aangevraagd, volgen nog het huidige Bouwbesluit en NEN 8012:2015 ook al is de aankoop of uitvoering na deze datum. Het moment van afgeven bouwvergunning is maatgevend en de dan geldende wetgeving blijft van kracht gedurende het realisatieproces.
 1. Voor de overgangsperiode vanaf 1 juli tot de publicatie van NEN 8012:2020 geldt dat er een aantal specifieke situaties is waar de minimale brandeisen voor kabels volgens het Bouwbesluit per 1 juli 2020 hoger zijn dan die beschreven in de NEN 8012:2015. In die gevallen geldt dat de wettelijk eisen voor kabels uit het Bouwbesluit per 1 juli 2020 leidend zijn. De commissie heeft daarom besloten om voor 1 juli 2020 een wijzigingsblad NEN 8012:2015 te publiceren waarin wordt opgenomen dat de uitkomst van de brandclassificatie volgens NEN 8012:2015 moet worden geverifieerd met de minimale eisen van het Bouwbesluit. In dit geval zal de NEN 8012:2015 in zijn huidige vorm nog steeds de te gebruiken norm zijn voor de keuze van de juiste kabels.
  Fedet en haar leden zullen de markt op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
 1. Voor de uiteindelijk situatie (Bouwbesluit 2012 per 1 juli 2020 in combinatie met NEN 8012:2020) sluit de norm volledig aan bij de wettelijke eisen in het Bouwbesluit. Met de toevoeging van kabels aan het Bouwbesluit 2012 en een nieuwe NEN 8012:2020 wordt het veiligheidsniveau van kabels in Nederland geborgd.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met het Fedet secretariaat. Dit kan door een mail te sturen naar info@fedet.nl.

Algemeen nieuws