Privacy verklaring Fedet

Fedet respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar zakelijke relaties en de gebruikers van onze producten en diensten. Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens voor zover die noodzakelijk zijn voor de goede vervulling van onze dienstverlening. Meer informatie over de wijze waarop wij uw privacy beschermen kunt u vinden in onze privacyverklaring.

Fedet verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij de wetgever dit vereist of tenzij de persoon van wie de gegevens verwerkt worden hier zelf toestemming voor verleent. Als Fedet bij de uitvoering van taken gebruik maakt van externe dienstverleners, verlangt Fedet van deze externe dienstverleners c.q. verwerkers dat deze zich in gelijke mate houden aan het wettelijk kader inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Door de inzet van moderne technische IT-voorzieningen en het treffen van geschikte organisatorische maatregelen, zorgen wij voor een goede beveiliging van alle persoonsgegevens.

Wij hebben, gezien de aard en de beperkte omvang van de verwerkingen, gekozen om geen FG maar een privacy officer benoemd. Deze functie wordt vervuld door het Fedet bureau, en is te bereiken via het e-mailadres info@fedet.nl.

Klik op deze link om onze volledige privacy verklaring te lezen.

Algemeen nieuws