Generatoren van schepen die aangemeerd zijn in havens zorgen voor vervuilende uitstoot en overlast door geluid en trilling. Juist omdat havens veelal in stedelijk gebied liggen is de overlast en gezondheidsschade groot. Door schepen via walstroomtechnologie (ook wel Shore-to-Ship Electricity genoemd) te voorzien van elektriciteit kan significante gezondheid- en milieuwinst behaald worden en halen havens hun emissiereductiedoelstellingen eerder. Fedet sectie Transmissie en Distributie (T&D) pleit dan ook voor grootschalige toepassing.

Doel programmalijn walstroom

Het promoten van de toepassing van walstroomtechnologie in havens zodat generatoren uit kunnen en luchtvervuiling, geluidsoverlast en trilling kan worden voorkomen.

Simon Rotsteeg, Voorzitter programmalijn Walstroom

Hoe willen we dit bereiken?
Walstroomtechnologie is opgenomen in de Richtlijn 2014/84/EU betreffende uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen. Hierin wordt walstroomtechnologie expliciet aangeduid als kansrijke manier om milieueffecten van zee- en binnenschepen te verminderen. Echter, de partij die momenteel moet investeren in walstroomaansluitingen, is niet dezelfde partij die het meest profiteert van de reductie in emissie en overlast. Daarom zoekt de Fedet sectie T&D samenwerking met diverse publieke en private partners om walstroomtechnologie te doen slagen.

Spraakmakende voorbeeldprojecten

Meer informatie
Voor meer informatie over de Fedet sectie T&D kunt u contact opnemen met Rik van Berkel. Dit kan telefonisch op 088 400 84 16 of door een mail te sturen naar info@fedet.nl.