Gebouwde omgeving lijkt de juiste knop gevonden te hebben: energiebesparing

Het kabinet heeft een pakket maatregelen samengesteld om de CO2-uitstoot in Nederland op korte termijn verder terug te dringen. De ministerraad heeft ingestemd met de maatregelen die worden genomen om te voldoen aan het vonnis in de Urgenda-zaak. Het kabinet houdt daarbij scherp oog voor de gevolgen van de Coronacrisis. De maatregelen die het kabinet neemt dragen ook bij aan de reductie van de stikstofuitstoot in Nederland.

Nederland moet de CO2-uitstoot in 2020 met 25% verminderen ten opzichte van 1990. Die opgave volgt uit een vonnis van de rechtbank Den Haag in de Urgenda-zaak, dat eind vorig jaar onherroepelijk is geworden.

Energiebesparing Gebouwde omgeving

De overheid kiest voor een combinatie van maatregelen uit het 54puntenplan van Urgenda die geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd. Fedet en FME zijn verheugd dat in de gebouwde omgeving wordt ingezet op energiebesparende maatregelen.

Ook voor de gebouwde omgeving geldt dat energiebesparing moet leiden tot behalen van de Urgendadoelen. Zo wordt onder andere de Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) weer opengesteld. Met deze regeling kunnen mensen subsidie krijgen indien ze twee of meer grote isolatiemaatregelen nemen en worden mensen ook de gelegenheid geboden subsidie aan te vragen voor kleinere maatregelen zoals het waterzijdig inregelen van CV-installaties en toepassing van ledlampen. FME pleit samen met de Nederlandse Verwarmingsindustrie en Fedet al enige tijd voor extra aandacht voor kleinere – maar bewezen en effectieve – maatregelen in de gebouwde omgeving.

Er komen ook extra financiële middelen beschikbaar voor besparende maatregelen. Zo wordt 30 miljoen vrijgemaakt voor led-verlichting in kassen en wordt er 150 miljoen extra geïnvesteerd in de Regeling Reductie Energieverbruik (RRE). Met deze regeling kunnen gemeentes projecten opzetten om huiseigenaren te stimuleren maatregelen te nemen. Ook komt er extra financiële ruimte voor woningcorporaties (150 miljoen) via een reductie op de Verhuurdersheffing indien energiebesparende maatregelen voor huurders worden genomen.

Glastuinbouw

Ook staan wij positief tegenover subsidiering voor het toepassen van ledverlichting via de bestaande Energie-efficiëntie Glastuinbouw (EG-)regeling. Voor de overstap naar ledverlichting in kassen was al € 30 miljoen beschikbaar. Echter de specificatie dat enkel ‘full spectrum’ ledverlichting binnen de regeling valt, baart ons zorgen. Full spectrum ledverlichting leidt namelijk niet tot de meest energie efficiënte productie van groenten en bloemen. Je laat daarmee snel 5-10% van de beoogde CO2-reductie liggen. FME en Fedet roepen daarom op om subsidieregeling breed open te stellen en daarbij geen verdere beperkingen op te leggen.

Lees hier het bericht van Rijksoverheid

 

 

Algemeen nieuws