Handleiding Algemene verordening gegevensbescherming en Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘Verordening’ of ‘AVG’) rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. De Verordening is de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens in Nederland. Het doel van de Verordening is om twee belangen te waarborgen: de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun gegevens en het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Europese Unie (‘EU’).

Door juridisch adviesbureau Considerati onder auspiciën van het Ministerie van Justitie en Veiligheid is een handleiding samengesteld. In deze handleiding worden de belangrijkste bepalingen uit de Verordening en Nederlandse Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (de ‘Uitvoeringswet’ of ‘UAVG’) toegelicht. De handleiding vervangt de Handleiding Wbp.

Deze handleiding is gericht op iedereen die meer wil weten over de Verordening en de Uitvoeringswet, maar is primair gericht aan ‘verwerkingsverantwoordelijken’, dat wil zeggen, degenen die voor een bepaald doel gegevens van personen willen gaan verwerken. Deze handleiding is in het bijzonder bedoeld voor lezers die reeds enigszins op de hoogte zijn van het gegevensbeschermingsrecht en op zoek zijn naar verdere verdieping, om zo binnen hun organisatie de maatregelen die de Verordening vereist te kunnen implementeren. Voornaamste doelgroepen zijn daarmee (beginnende) functionarissen voor gegevensbescherming, privacy officers, bedrijfsjuristen, compliance managers, risk managers en security officers.

De elektronische versie van de handleiding wordt periodiek herzien om de laatste ontwikkelingen op het gebied van de toepassing en de uitleg van de Verordening mee te nemen. U kunt de laatste versie van de handleiding vinden op: www.rijksoverheid.nl/avg

Algemeen nieuws